บริการป้องกันการทุจริตในการสอบคัดเลือกโดยใช้เครื่องตัดสัญญาณ

          การให้บริการตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือและสัญญาณรีโมตคอนโทรล เพื่อป้องกันการสื่อสารข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์ในบริเวณที่ต้องการ เช่น สนามสอบ ห้องประชุม เป็นต้น โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่สนามสอบคัดเลือก ซึ่งต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการป้องกันการสื่อสารข้อมูลเป็นพิเศษ เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารได้มีการพัฒนาให้มีขนาดเล็กลง ใช้งานง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น จึงเป็นช่องทางให้กลุ่มมิจฉาชีพใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารในการทุจริตการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ เอกชน และพนักงานรัฐวิสาหกิจต่างๆ โดยในการทุจริตนั้นมีการดัดแปลงโทรศัพท์เคลื่อนที่รีโมตคอนโทรล หรือสร้างอุปกรณ์พิเศษขึ้นมาเฉพาะให้มีขนาดที่เล็ก พกพาได้สะดวก สามารถหลบหลีกการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ผู้คุมสอบ ทำให้ยากต่อการตรวจค้นและป้องกัน ส่งผลให้หน่วยงานราชการ เอกชน และรัฐวิสาหกิจได้รับบุคลากรที่ไม่มีความซื่อสัตย์ ไม่มีความรู้ความสามารถตรงตามตำแหน่งหน้าที่ที่ต้องการ ส่งผลกระทบระยะยาวต่อสังคมและประเทศชาติในอนาคต โดยการให้บริการเครื่องรบกวนสัญญาณมีด้วยกัน 3 รูปแบบ คือ

1. บริการตัดสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

          การให้บริการให้เช่าเครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำเครื่อง ซึ่งการให้บริการนี้สามารถตัดการติดต่อสื่อสารภายในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ครอบคลุมระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ให้บริการทั้งหมดในประเทศไทย

2. บริการตัดสัญญาณรีโมตคอนโทรล

          การให้บริการเช่าเครื่องป้องกันทุจริตการสอบด้วยระบบรีโมตคอนโทรล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำเครื่อง ซึ่งในการให้บริการนี้ใช้ป้องกันการทุจริตในพื้นที่สนามสอบเป็นหลัก โดยสามารถป้องกันเทคโนโลยีการทุจริตสอบด้วยระบบรีโมตคอนโทรลที่มีอยู่ทั้งหมดในปัจจุบัน

3.บริการตัดสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และรีโมตคอนโทรล 

          การให้บริการเช่าเครื่องรบกวนสัญญาณฯ ทั้ง 2 แบบที่กล่าวมา พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ประจำเครื่อง เนื่องจากในบางพื้นที่ อาจต้องการเน้นมาตรการในการป้องกันที่เข้มงวดเป็นพิเศษ ดังนั้นการให้บริการในแบบนี้ จึงเหมาะกับพื้นที่สนามสอบที่มีความเสี่ยงในการทุจริตมากที่สุด

 

          ในการให้บริการเครื่องรบกวนสัญญาณของบริษัทฯ ลูกค้าสามารถให้เชื่อมั่น และไว้วางใจได้ว่า จะได้รับการให้บริการที่มีประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพ เนื่องจากทางเรามีประสบการณ์ในการให้บริการด้านนี้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจต่างๆ รวมระยะเวลาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี