บริษัท ที-เน็ต จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2551 โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามนโยบายการแปรรูปหน่วยงานวิจัยเป็นบริษัท เพื่อเป็นกลไกสำหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคธุรกิจ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ที่มีความสามารถทั้งในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและด้านธุรกิจ ซึ่งสามารถสร้างคุณค่า ต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหลักคือ การให้บริการรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรที่ครบวงจรเน้นการให้บริการที่หลากหลาย โดยการดำเนินการจัดตั้งบริษัท ที-เน็ต จำกัด ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2549 อนุมัติให้มีการจัดตั้ง บริษัท ที-เน็ต จำกัด ขึ้น

                      ซึ่งบุคลากรของ บริษัท ที-เน็ต จำกัด ประกอบด้วยทีมนักวิจัยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ จากศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัย คอมพิวเตอร์ประเทศไทย (Thai Computer Emergency Response Team, ThaiCERT) ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และลดความเสี่ยงต่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์ทำงานทางด้านนี้โดยตรงนับตั้งแต่ก่อตั้งศูนย์ฯ เมื่อปี 2543 ซึ่งมีประสบการณ์เดิมในการทำหน้าที่ของ Computer Emergency Response Team (CERT) ในฐานะตัวแทนของประเทศไทยในด้านการประสานงานการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ และมีส่วนร่วมในการับมือกับเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยระดับประเทศมาเป็นเวลานาน จึงสามารถให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้าในการให้บริการอย่างมืออาชีพทางด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์

    ในด้านการวิจัย/พัฒนา บริษัท ที-เน็ต จำกัด มีดำเนินการวิจัย/พัฒนากระบวนการและผลิตอุปกรณ์ทางด้าน IT Security และอุปกรณ์ด้านความมั่นคง เพื่อให้บริการในการรักษาความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง ปลอดภัยทั้งแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งในปัจจุบันมีความสำคัญต่อประเทศ เพราะถ้าเกิดเหตุความสูญเสียจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อประเทศเป็นอย่างมาก การใช้บริการของบริษัทต่างชาติในปัจจุบันมีราคาสูงและลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศ โดยการที่บริษัทฯทำธุรกิจดังกล่าว จะช่วยแก้ปัญหาในส่วนนี้ได้ ซึ่งรายได้หลักของบริษัทมาจากการนำผลงานวิจัย/พัฒนา กระบวนการและผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่เกิดขึ้นไปให้บริการจึงเป็นการให้เกิดการพึ่งพาตนเอง