IT Security Consultant

ตำแหน่งงาน

 • IT Security Consultant

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ : ชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
 • การศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CE :Computer Engineering), วิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS: Computer Science), เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT: Information Technology), เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT: Information Technology and Communication)
 • มีประสบการณ์ : 0-5 ปี
 • มีความรู้ด้านมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001,ISO 22301 และมาตรฐานสากลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใบประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001,ISO 22301 และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ด้านพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจประเมินภายในตามมาตรฐานสากล (Auditor) จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้หรือทำงานล่วงเวลาได้
 • มีทักษะในการสื่อสารทั้งการเขียนและการเจรจา
 • บุคลิภาพดี
 • สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรค์ต่อการทำงาน
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

 1. ประกันสังคม
 2. ประกันกลุ่มบริษัท AIA
 3. เบิกค่ารักษาพยาบาลรายปี
 4. เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 5. โบนัสตามผลประกอบการ

เงินเดือน

ตามข้อตกลง และประสบการณ์

Job Type: Full Time

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx