ความแตกต่างระหว่าง COBIT 2019 กับ COBIT 5

ความแตกต่างระหว่าง COBIT 2019 กับ COBIT 5
โดย บรรจง หะรังษี

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง COBIT 2019 กับ COBIT 5 โดยรวมประกอบด้วย

  • COBIT 2019 พัฒนาให้อ้างอิงมาตรฐาน Framework และวิธีปฏิบัติที่ดีต่างๆ ที่เป็นมาตรฐานล่าสุดที่เกิด ขึ้นมาใหม่ๆ ในหลายปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ปีที่ COBIT 5 ได้มีการประกาศใช้งาน กล่าวคือปี 2012 เป็นต้น มา
  • กระบวนการของ COBIT มีการเปลี่ยนแปลงจาก 37 กระบวนการของ COBIT 5 กลายเป็น 40 กระบวนการของ COBIT 2019 โดยที่เนื้อหาของกระบวนการ (ที่ประกอบไปด้วย Practice และ Activity ให้ดูค าอธิบายด้านล่าง) มีการปรับปรุงไปเป็นจำนวนพอสมควร
  • COBIT 2019 ได้มีการออกเอกสารใหม่ที่เรียกว่า COBIT® 2019 Design Guide: Designing an Information and Technology Governance Solution เพื่อช่วยในการออกแบบกระบวนการของ COBIT เอกสารดังกล่าวได้ระบุปัจจัยสำหรับใช้ในการออกแบบกระบวนการ (หรือที่เรียกว่า Design Factor) ไว้ทั้งหมด 11 ด้าน (ให้ดูรายละเอียดด้านล่าง)
  • หลักการของระบบการกำกับดูแลของ COBIT 2019 ประกอบด้วย 6 หลักการ ซึ่งได้ปรับปรุงจากหลักการ เดิมของ COBIT 5 ซึ่งมีจ านวนหลักการทั้งหมด 5 หลักการ
  • COBIT 2019 ได้กำหนด Focus area ขึ้นมาซึ่งมีความหมายว่าเรื่อง ประเด็น หรือหัวข้อที่ต้องการน า COBIT ไปใช้โดยมุ่งเน้นเป็นพิเศษ ในการนำ COBIT ไปใช้งาน หลายหน่วยงานหรือองค์กรต้องการมุ่งเน้น ไปที่การกำกับดูแลเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษ ที่จะส่งผลให้ครอบคลุมเฉพาะบางกระบวนการของ COBIT เท่านั้น
  • การประเมินระดับการเจริญเติบโตของกระบวนการของ COBIT 2019 ได้ใช้วิธีการประเมินแบบใหม่ซึ่ง เป็นวิธีการตามมาตรฐาน CMMI 2.0 ในขณะที่วิธีการเดิมของ COBIT 5 ใช้วิธีการประเมินกระบวนการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 15504 ซึ่งปัจจุบันได้กลายมาเป็นมาตรฐาน ISO/IEC 33000 วิธีการประเมินทั้ง 2 วิธีมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

ประการที่ 1 COBIT 5 ออกมาตั้งแต่ปี 2012 มีอายุโดยประมาณจนถึงปีปัจจุบันประมาณ 7 ปี ดังนั้นจึงถึงช่วงระยะเวลาที่ต้องทำการปรับปรุงให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นและกลายเป็น COBIT 2019 โดยทั่วไป COBIT จะอ้างอิงไปที่มาตรฐาน Framework และวิธีปฏิบัติที่ดีต่างๆ ที่เป็นมาตรฐานสากลให้เข้ามาอยู่ภายใต้การอ้างอิงและใช้งานของ COBIT เอง กล่าวคือ COBIT จะไม่ทำการสร้างมาตรฐานใหม่บนมาตรฐานเดิมที่มีอยู่แล้ว

รูปที่เห็นด้านล่างแสดงให้เห็นถึงมาตรฐาน Framework และวิธีปฏิบัติที่ดีต่างๆ ที่ถูกอ้างอิงใน COBIT 2019