ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
• บริการของที-เน็ต
  T-NET Vulnerability Assessment Service   (บริการตรวจสอบช่องโหว่)
- Security Audit บริการตรวจสอบ ประเมินจุดอ่อนของระบบ และกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา …
- Penetration Test บริการเจาะระบบ เพื่อค้นหาจุดอ่อนในการเข้าถึงระบบเครือข่าย …
- Logging Server Audit บริการตรวจสอบ เกี่ยวกับระบบจัดเก็บล็อกในระบบสารสนเทศ …


  T-NET IT Security Plan Service   (บริการจัดทำแผนด้าน IT Security)
- การทำ Security Policy ในองค์กร การศึกษาวิธีการใช้งานระบบเครือข่ายของลูกค้า เพื่อจัดทำนโยบายรักษาความมั่นคงในองค์กร …
- การทำ Risk Assessment การประเมิน และหาแนวทางแก้ไข ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศขององค์กร …
- การทำ Risk Management อื่นๆทางด้าน IT ให้คำแนะนำและทำสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ทราบถึงวิธีบริหารจัดการความเสี่ยง …
- Business Continuity Planning (BCP) และ Disaster Recovery Plan (DRP) การวางแผนสร้างความต่อเนื่องของธุรกิจเพื่อเตรียมรับผลกระทบที่รุนแรงที่อาจเกิดขึ้น …


  T-NET IT Security Services   (บริการอื่นๆด้าน IT Security)
- Wireless Security Solutions บริการวางระบบ ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย …
- การทำ Security Policy ในองค์กร ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สายเพื่อให้มีความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้น …
- System Integrator (SI) การให้ความช่วยเหลือ ในการดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง และดูแลระบบให้กับลูกค้า …
- IT Security Consulting รับเป็นที่ปรึกษาด้าน IT Security โดยอาศัยเครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญในองค์กร และผู้เชียวชาญของที-เน็ต …


  T-NET Box Services   (บริการป้องกันการทุจริตในการสอบคัดเลือกโดยใช้เครื่องตัดสัญญาณ)
- บริการตัดสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ การให้บริการให้เช่าเครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำเครื่อง …
- บริการตัดสัญญาณรีโมตคอนโทรล การให้บริการเช่าเครื่องป้องกันทุจริตการสอบด้วยระบบรีโมตคอนโทรล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำเครื่อง …
- บริการตัดสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และรีโมตคอนโทรล การให้บริการเช่าเครื่องรบกวนสัญญาณฯ ทั้ง 2 แบบที่กล่าวมา พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ประจำเครื่อง …


  T-NET Jamming Detector   (เครื่องตรวจสอบการรบกวนสัญญาณรีโมตรถยนต์เพื่อป้องกันการโจรกรรม)
- ครอบคลุมการตรวจจับเครื่องตัดสัญญาณ เพื่อการโจรกรรมทุกประเภท …
- เหมาะสำหรับลานจอดรถในห้างสรรพสินค้า โรมแรม ร้านอาหาร สำนักงาน ศูนย์ประชุม …
- เหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ในห้างสรรพสินค้า หรือพื้นที่ลานจอดรถขนาดใหญ่ …

บริษัท ที-เน็ต จำกัด
121 หมู่ 9 อาคาร Garden of Innovation ห้องเลขที่ 1-11 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 02-564-7886   โทรสาร: 02-564-7854
e-mail: info@tnetsecurity.com

Copyright © 2008-2011 T-NET Co.,Ltd. All rights reserved.