ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
• T-NET Brand Management Service
บริการด้านการบริหารจัดการแบรนด์ ประกอบด้วยงานหลัก 2 ส่วน ได้แก่....

1. Brand Scanning Service (การ Scan ข้อมูลของแบรนด์)
          คือ บริการในการตรวจสอบผลตอบรับ , ความนิยมของแบรนด์ลูกค้า จากข้อมูลทาง Internet เพื่อช่วยให้ลูกค้า สามารถนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หรือวางแผนกลยุทธต่างๆ ในการพัฒนาแบรนด์เพื่อให้มีผลตอบรับที่ดียิ่งๆขึ้นไป โดยการบริการนี้ดำเนินการโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญของ T-NET ซึ่งจะทำการ Scan ข้อมูลจากเว็บไซต์สาธารณะ โดยพิจาราณาข้อมูลที่มี Keyword เกี่ยวกับแบรนด์ของลูกค้าทั้งหมด เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบถึงผลตอบรับของแบรนด์ จากกลุ่มลูกค้าที่แสดงความคิดเห็นผ่านทาง Internet

2. Brand Assessment Service (การวิเคราะห์, ประเมิน ข้อมูลของแบรนด์)
          เป็นบริการวิเคราะห์และประเมินผลตอบรับของแบรนด์ลูกค้า จากข้อมูลที่สามารถ Scan มาได้ข้างต้น ซึ่งข้อมูลที่ได้มานั้นจะมีข้อมูลทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ รวมไปจนถึงข้อมูลที่อาจจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแบรนด์ลูกค้า ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีการนำข้อมูลนั้นมาประเมินผลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และลูกค้าสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้งานได้อย่างตรงตามวัตถุประสงค์อีกด้วย

บริษัท ที-เน็ต จำกัด
121 หมู่ 9 อาคาร Garden of Innovation ห้องเลขที่ 1-11 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 02-564-7886   โทรสาร: 02-564-7854
e-mail: info@tnetsecurity.com

Copyright © 2008-2011 T-NET Co.,Ltd. All rights reserved.