ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
• T-NET IT Security Service
บริการด้าน IT Security ทั่วไป ประกอบด้วยงาน 5 ส่วน ได้แก่....

1. Wireless Security Solutions
          เป็นบริการเข้าไปวางระบบ ให้คำปรึกษา การบริการจัดการและการบำรุงรักษาระบบการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย ให้มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยอย่างครบวงจรโดยผู้เชียวชาญ เหตุที่มีความจำเป็นเนื่องจากระบบการใช้งานเครือข่ายแบบไร้สายที่มีการใช้งานอยู่ส่วนใหญ่ในปัจจุบันมักไม่มีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย ทั้งในส่วนของการเข้ารหัสข้อมูล การตรวจสอบขอบเขตการใช้งาน และการยืนยันตัวบุคคลผู้ขอใช้งาน ทำให้ข้อมูลภายในองค์กรมีการรั่วไหลออกไปสู่ภายนอกได้โดยเฉพาะการใช้งานเครือข่ายไร้สายเป็นรูปแบบการใช้งานผ่านคลื่นความถี่และย้ายพื่นที่การใช้งานได้ ทำให้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลและการใช้งานทำได้ด้วยความยากลำบาก ทาง T-NET จึงได้เสนอบริการเข้าไปวางระบบ ให้คำปรึกษา การบริการจัดการ และการบำรุงรักษาระบบการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย ให้มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยอย่างครบวงจรโดยผู้เชียวชาญที่ได้รับความรู้จากผลงานวิจัยทางด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย บนเครือข่ายไร้สายของ ThaiCERT มาใช้งาน

2. Wireless Security Consultant
          เป็นการเสนอบริการส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปดูแล ตรวจสอบ และให้คำปรึกษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สายที่มีใช้อยู่ในหน่วยงาน ให้มีความมั่นคงปลอดภัยเพิ่มมากยิ่งขึ้น

3. System Integrator (SI)
          คือ การให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้าน IT และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบแก่ลูกค้า ในส่วนของการส่งพนักงานเข้าไปช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ ดำเนินการ แก้ไขปรับปรุง และดูแลระบบให้กับลูกค้าในกรณีได้รับการขอร้องให้เข้าไปดำเนินการอย่างเร่งด่วน ซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อให้บริการของ T-NET หลากหลายและครบถ้วนยิ่งขึ้น
          ทั้งนี้ T-NET จะทำการเก็บค่าบริการจะคิดค่าบริการ ตามสัดส่วนของความรู้ความสามารถของผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้หากเกิดเหตุการณ์ละเมิดความมั่นคงปลอดภัยฉับพลัน สามารถส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปดำเนินการแก้ไขเหตุการณ์ทันที โดยจะคิดค่าบริการเป็นรายชั่วโมงและรายวัน เพื่อให้มีการดำเนินงานที่คล่องตัว และสามารถหยุดยั้งและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วที่สุด

4. IT Security Consulting
          เป็นบริการที่ทาง T-NET เสนอให้กับองค์กรที่ประสงค์จะยกระดับของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่มีอยู่เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร ทาง T-NET จะรับเป็นที่ปรึกษาทางด้าน IT Security โดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญที่มีอยู่และผู้เชียวชาญในส่วนของ T-NET เอง โดยบริการนี้รวมถึงการ Outsource ทางด้าน IT security เพื่อให้ T-NET จัดการระบบได้ทั้งหมดด้วย เช่น การรับบริหารจัดการ Internet server , Web Server , Anti-Virus /Spam Server เป็นต้น โดยการให้บริการทางด้านนี้ทาง T-NET สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าแต่ละองค์กรเพื่อความพึงพอใจสูงสุด

5. Security Training Courses
เป็นการจัดการฝึกอบรมความรู้ทางด้าน IT Security ในทุกสาขา เช่น
          - การอบรมเพื่อสร้างความตระหนักทางด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในองค์กรทางด้านต่างๆ
          - การอบรมเพื่อปรับปรุงความมั่นคงปลอดภัยขององค์กรโดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO/IEC 17799, ISO/IEC 27001
          - การอบรมความรู้ทางด้านไวรัสหนอน และภัยคุกคามที่แฝงมากับอินเตอร์เน็ตในรูปแบบต่างๆ
          - การอบรมความรู้ทางด้านการรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายไร้สาย
          ทั้งนี้ T-NET จะจัดการฝึกอบรมในแต่ละสาขาความรู้อยู่เสมอให้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป โดยมีตารางและกำหนดการแน่นอน นอกจากนี้หากมีองค์กรใดประสงค์ที่จะจัดการอบรมเป็นกรณีพิเศษแก่บุคลากรในองค์กรของตนโดยเฉพาะทาง T-NET สามารถจัดหลักสูตรการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับองค์กร พร้อมส่งผู้เชี่ยวชาญ ไปให้การอบรมเป็นการเฉพาะได้

บริษัท ที-เน็ต จำกัด
121 หมู่ 9 อาคาร Garden of Innovation ห้องเลขที่ 1-11 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 02-564-7886   โทรสาร: 02-564-7854
e-mail: info@tnetsecurity.com

Copyright © 2008-2011 T-NET Co.,Ltd. All rights reserved.