ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
• การประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 6
          

          บริษัท T-NET จำกัด ได้รับรางวัลชมเชย ในภาคธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จากการประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 6 จากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 1,050 ราย ในฐานะ SMEs ที่มีความสามารถในการดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานที่ดี มีความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล อีกทั้งยังเป็นผู้ส่งเสริม และเสริมสร้างการตระหนักทางด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของประเทศ ให้บริการธุรกิจการป้องกันการทุจริตในการสอบ และช่วยยกระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ
          โดยในวันที่ 25 กันยายน 2557 พณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมอบรางวัล และแสดงความยินดีกับ ดร.โกเมน พิบูลย์โรจน์ ผู้ก่อตั้งบริษัท
ความเป็นมา
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)ได้ร่วมมือกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในการนำแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ( Thailand Quality Award – TQA ) มาปรับใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาตัดสิน ซึ่งในการจัดการประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 6 หรือ 6th SMEs National Awards 2013 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น 1,050 ราย โดยมีเกณฑ์พิจารณาจาก
          1. บทบาทของผู้บริหารในการนำองค์กร
          2. การวางแผนการดำเนินธุรกิจ
          3. การมุ่งเน้นลูกค้า และการตลาด
          4. การวัด การวิเคราะห์ และจัดการความรู้
          5. การบริหารทรัพยากรบุคคล
          6. การจัดการกระบวนการ
          7. ผลลัพธ์ทางธุรกิจ
โดยมีวัตถุประสงค์ของการประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ดังนี้
          1. สรรหา SMEs ที่มีความสามารถในการดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานที่ดี มีความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
          2. เพื่อสร้างต้นแบบให้เป็นแบบอย่างสำหรับผู้ประกอบการ SMEs รายอื่นๆ ให้มีการปรับปรุงวิธีการดำเนินธุรกิจและเพื่อการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของธุรกิจตนเอง
          3. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ SMEs ตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจให้มีความเติบโตและเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและสากล

บริษัท ที-เน็ต จำกัด
131 หมู่ 9 ห้องเลขที่ 311 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 02-564-7886    โทรสาร: 02-564-7854
e-mail: info@tnetsecurity.com

Copyright © 2008-2011 T-NET Co.,Ltd. All rights reserved.