ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
• รับสมัครงาน

ตำแหน่ง วิศวกรวิจัยและพัฒนา (Research and Development Engineer) : 1 ตำแหน่ง

เพศ : ชาย
อายุ : 21-26 ปี
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ออกแบบและพัฒนาวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และวงจรไฟฟ้าสื่อสารด้วยโปรแกรม Protel 99, Altium Designer หรือ Eagle
2. ออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ด้านการสื่อสาร เช่น อุปกรณ์ขยายสัญญาณ สายอากาศ
3. สามารถใช้งานโปรแกรม Advance Design System (ADS) หรือ Zeland จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก :
1. วิจัยและพัฒนาวงจรขยายสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ
2. วิจัยและพัฒนาวงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอุปกรณ์ด้านการสื่อสารต่างๆ
3. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายภายใต้การกำกับดูแลของหัวหน้างาน

ตำแหน่ง วิศวกร (Engineer): 1 ตำแหน่ง

เพศ : ชาย
อายุ : 21-26 ปี
วุฒิการศึกษา : ปวส. / ปริญญาตรี
สาขาวิชา : ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ออกแบบและพัฒนาวงจรอิเล็กทรอนิกส์และวงจรไฟฟ้าด้วยโปรแกรม Protel 99, Altium Designer หรือ Eagle
2. สามารถประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ประเภท SMD เข้ากับวงจรได้
3. สามารถใช้งานโปรแกรม Solid Work หรือ AutoCAD จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก :
1. ออกแบบและพัฒนาวงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอุปกรณ์ด้านการสื่อสารต่างๆ
2. ออกแบบและพัฒนาชิ้นส่วน สำหรับอุปกรณ์ด้านการสื่อสารต่างๆ
3. สามารถประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ากับวงจรและทดสอบการทำงานต่างๆ
4. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายภายใต้การกำกับดูแลของหัวหน้างาน

บริษัท ที-เน็ต จำกัด
121 หมู่ 9 อาคาร Garden of Innovation ห้องเลขที่ 1-11 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 02-564-7886   โทรสาร: 02-564-7854
e-mail: info@tnetsecurity.com

Copyright © 2008-2011 T-NET Co.,Ltd. All rights reserved.